Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Skutečnost, že určitá informace není vaší myšlenkou, musí být v textu jednoznačně deklarována (výrazně označena). 

Procesu odkazování na zdroje, které jsme využili při tvorbě své práce, se říká citování.

Proč citovat

Hlavní důvody, proč citovat:

 • dodržování autorského práva a informační etiky
 • prokázání dobré znalosti popisované problematiky
 • uvedení znalostí do relevantního kontextu
 • prokázání dobré schopnosti práce s literaturou
 • umožnění čtenáři nalezení citovaného dokumentu

A hlavně: Pokud necitujete, dopouštíte se plagiátorství a můžete být potrestáni.

Kdy nemusíte citovat

 • když píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorování
 • použijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.
 • odkazujete-li na tzv. sdílené znalosti (common knowledge), např. folklor, mýty, fámy a městské legendy, historické události (neplatí pro historické dokumenty)
 • když používáte všeobecně známá fakta, např. emise z aut mají špatný vliv na životné prostředí, nebo fakta, které jsou v rámci určitého oboru přijímána jako obecná, např. Newtonovy pohybové zákony; ALE! Pokud chcete uvést jakým procentem se auta podílejí na produkci oxidu uhličitého, už musíte citaci uvést

Jak citovat

Hlavním pravidlem dobrého citování je, aby zdroj byl jednoznačně identifikovatelný a dohledatelný na základě vámi uvedených údajů. 
Během psaní své práce si zapisujte, odkud vaše informace pocházejí. Když čerpáte informace z nějakého dokumentu, vždy si pečlivě zapište všechny bibliografické údaje, typicky: autora/y, název, vydavatele, rok vydání, ročník a číslo, údaje o stránkování.

Základní zásady citování

 • údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje (z dokumentu, se kterým jsme pracovali); citujeme konkrétní vydání nebo verzi
 • pokud možno, vyhýbejte se tzv. sekundárním citacím (citacím z druhé ruky) - pokud ale nemáte jinou možnost, podívejte se do manuálu Odkazy na citace v textu - příklady, jak na to
 • přebíráme údaje z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety na disku apod.), dalším zdrojem informací je pak v následujícím pořadí rub titulní strany, hlavička stránky, obálka, obal, doprovodná dokumentace (např. leták, manuál)
 • údaje, které nezískáme přímo z citovaného zdroje, zapisujeme v hranatých závorkách, např. [Praha] - místo vydání nebylo v dokumentu uvedeno
 • v případě, že datum publikování není uvedeno, dohledáváme jej z jiného zdroje či odhadujeme, uvádíme jej v hranaté závorce (Např.: [cca. 1750], [198?])
 • pořadí údajů bibliografické citace stanoví přesně norma
 • údaje se zapisují v jazyce dokumentu (nepřekládají se do češtiny); výjimku tvoří údaje fyzického popisu jako stránkování a poznámky, doplňující informace v kulatých závorkách a zkratky a spojky
 • údaje o informačních zdrojích, které nejsou v latince, je vždy nutné transliterovat (např. z azbuky) nebo traskribovat (z japonských znaků)
 • podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (styl, formát, interpunkce)

Podle čeho citovat

Pravidla pro tvorbu citací určují citační normy a styly. Existuje mnoho standardních stylů, jak citovat dokument. Ty se liší v závislosti na potřebách jednotlivých odborných komunit nebo vydavatelů.
Mezi nejčastěji používané citační styly patří tyto:

 • APA - styl American Psychological Association, používá se zejména ve společenských vědách
 • MLA - styl vytvořený Modern Language Association; používá se v humanitních vědách
 • Chicago - citační styl pro potřeby společenských věd

V českém prostředí se nejčastěji používá citační styl podle normy ČSN EN ISO 690, jejíž nejnovější platnou verzí je aktualizace z roku 2011. Normu si můžete zapůjčit prezenčně u pultu v knihovně (sign. I8-28).
V manuálu Struktura a příklady bibliografických citací - příklady najdete příklady, jak citovat podle normy ČSN EN ISO 690.

Odkazy na citace v textu 

 • Citování pomocí systému jméno a datum (Harvardský systém) - autor a rok vydání jsou v textu uvedeny v kulaté závorce; v případě potřeby lze do odkazu doplnit i stránkování. Pokud mají dva nebo více informačních zdrojů stejného autora a rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy uvedenými po roce vydání. Bibliografické citace v seznamu použité literatury se nečíslují a jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů s rokem vydání.
 • Citování pomocí číselného seznamu - číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Pokud je v textu nutné znova odkázat na stejný zdroj, přidělí se mu stejné číslo, jaké mu bylo přiděleno při prvním výskytu v textu. Bibliografické citace v seznamu použité literatury jsou řazeny chronologicky podle čísla odkazů.
 • Citování pomocí průběžných poznámek - číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje uvedené v poznámce pod čarou nebo na konci textu v pořadí, v jakém se objeví v textu. Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými čísly stránek. Každá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo. V případě rozsáhlejší práce (diplomová práce apod.) je možné uvést ještě abecední seznam všech citovaných zdrojů na konci dokumentu.

Podrobnosti a příklady najdete v manuálu Odkazy na citace v textu - příklady

Abecední seznam bibliografických citací

Úprava abecedního seznamu bibliografických citací se řídí několika pravidly:

 • autocitace (citace jiných vlastních děl autora) budou předřazeny před ostatní abecedně seřazené bibliografické citace
 • bibliografické citace děl jednoho autora stojí vždy před citacemi děl více autorů se stejným jménem na začátku
 • bibliografické citace děl jednoho autora se dále řadí chronologicky vzestupně od nejstaršího po nejmladší
 • bibliografické citace děl více autorů, které začínají stejným autorem, se dále řadí chronologicky vzestupně od nejstaršího po nejmladší

    Struktura a příklady bibliografických citací - příklady

    Odkazy na citace v textu - příklady  

Citační manažery

Volně dostupné:

Placené:

Více o citačních manažerech

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat