Výběr tématu

 • probíhá 2 způsoby:
  • vyberete si ze seznamu vypsaných okruhů nebo témat
  • vyberete si téma sami s tím, že ho musíte s vyučujícím konzultovat a téma musí být schváleno
 • několik tipů pro výběr tématu:
  • konzultujte a ujasněte si obsahovou náplň a cíle písemné práce se zadavatelem práce
  • vyberte si téma, o němž máte takové znalosti, které vám usnadní počáteční orientaci v tématu a výběr literatury
  • zaměřte se na téma, které spadá do vašeho odborného zájmu nebo specializace během studia
  • ověřte si, jestli není vaše téma příliš široké; pokuste se s pomocí relevantní literatury více specifikovat oblast zájmu

Jak postupovat

 • sestavte si realistický časový plán výzkumu, studia a psaní
 • zvažte, jakým způsobem (metodou) budete získávat a interpretovat data
 • udělejte si rešerši z dostupných informačních zdrojů
 • založte si např. počítačový soubor a do něj si průběžně systematicky shromažďujte informace k tématu a své nápady (bude se vám to hodit)

Výběr informačních zdrojů

 • zvažte, jaký typ zdroje nejvíce vyhovuje vám osobně a vaším potřebám
 • zamyslete se nad různými druhy otázek, které potřebujete zodpovědět - například špičkový výzkum se nachází v odborných článcích, v knihách najdete detailní analýzy problémů; sekundární zdroje vám poslouží spíše pro získání přehledových informací nebo jako inspirace pro další hledání (bibliografie a bibliografické databáze)
  • tištěné zdroje: využijte katalogy knihoven (nebo prostě jenom prozkoumejte regály v knihovně - nikdy nevíte, co objevíte); myslete na to, že pořád není všechno dostupné online, proto tištěné zdroje neopomínejte
  • databáze předplácené knihovnami a institucemi
  • volný web: obvykle je první volbou, nezapomeňte ale na kritické hodnocení jeho obsahu - na internetu najdete odborné a vědecké informace, ale i hodně informací neověřených a zcela nevhodných pro vědecký výzkum

Užitečné rady při psaní textu

 • věnujte pozornost struktuře, osnově textu
 • čleňte text na kapitoly (kapitola uceleně pojednává o jednom předmětu), podkapitoly, odstavce (co odstavec, to jedna rozvinutá myšlenka)
 • nepište o tom, čemu vůbec nerozumíte, prostudujte literaturu, ověřte si, že píšete správná a důležitá fakta k tématu
 • pište jednoduše a srozumitelně v kratších větách a odstavcích
 • neodchylujte se od svého přesně vymezeného tématu, nepište vatu - nafukujte grafikou, příklady
 • volte jasné, analytické názvy kapitol
 • vypracujte si nejprve nástin, koncept práce, a pak jej rozviňte (cíl, předmět zkoumání, stanovení hypotéz a metod, řešení tématu, prezentace výsledků, diskuse, využití výsledků v praxi, úvod a závěr)
  pozor na přiměřený jazyk textu a gramatiku
 • nepoužívejte vědecký plurál; pište buď v první osobě jednotného čísla (já), nebo volte neosobní formulace („zdá se, že...“, „uvedené příklady ukazují...“, „je tedy zřejmé, že...“)
 • naučte se parafrázovat - změna pár slov původního textu není parafráze; měli byste změnit jak slova, tak větnou strukturu, aniž by se ztratil původní obsah (nezapomeňte odkazovat na původní text)
 • odborné texty musejí být důsledně "procitované" – extrémní (a autorský zákon porušující) podobou nedostatečné "procitovanosti" je vyslovené rozkrádání cizích textů čili plagiát – přebírání bez citování
 • nezapomínejte na pravidelné konzultace s vedoucím práce

Formální zásady

 • zvyklost: papír A4 popsaný po jedné straně listu
 • řádkování: 1,5 (citace 1) 
 • rozsah stran:
  • bakalářská práce 30 - 40 normostran
  • magisterská práce 60 normostran
  • rigorózní práce cca 100 normostran
  • dizertační práce - předpokládá se minimálně 160 normostran
 • okraje – 2,5 cm na horním, dolním a vnějším okraji a 3 cm na vnitřním okraji stránky kvůli vazbě
 • vhodný typ písma a velikost pro názvy – doporučeno bezpatkové (např. Arial) a pro samotný text –patkové (např. Times Roman)
 • velikost písma – 12-13 b., kapitoly 18-20 b, podkapitoly 14-16 b., poznámky a popisky 10 b.
 • zarovnání do bloku
 • dělení slov – dodržovat pravopisná pravidla, estetické zásady
 • konec řádků – ne jednohláskové spojky a předložky (a, i, v, z, ...), pomlčky, nerozdělit zkratky více slov (t.r.= toho roku), značku a subjekt (p. Novák), zkrácené jméno, číselné údaje tvořící celek, oddělovací znaky (Brno : místo vydání)
 • stránkování – zápatí (vpravo, uprostřed), čísla oddělena řádkem, arabské číslice, základní velikost písma, ne na titulní list, prohlášení, poděkování
 • na konci stránek nemá být samostatný první řádek odstavce a nadpisy
 • členění do kapitol a podkapitol (odlišit písmem), vynechat řádky (1-2 před i za), kapitola začíná na nové stránce, podkapitoly nemusí
 • podrobněji se s formálními zásadami můžete seznámit v textu Viléma Sklenáka: SKLENÁK, Vilém. Úprava diplomové práce [online]. Praha: KIZI, červenec 2002 [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: http://kizi5.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/upravadp.pdf
 • při formální úpravě se inspirujte pracemi svých kolegů, které najdete v Digitálním repozitáři UK nebo se podívejte na seznam kvalifikačních prací roztříděný dle fakult a kateder

Doporučená literatura

 • základem dobré práce je korektní pravopis - pokud si něčím nejste jisti, nakoukněte do Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český nebo do Pravidel českého pravopisu
 • neméně důležité je znát typografická pravidla pro psaní odborného textu - zde najdete užitečný Typografický tahák
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha: Leda, 1999, 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2014-06-11]. Elportál. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043. ISSN 1802-128X.
Mohlo by vás zajímat

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat